Kostel ve Zbraslavicích
poznávací dálkový pochod
Ze Zbraslavic do Zruče
Zámek ve Zruči nad Sázavou
  pochody.cz vlakové spojení   mapa     e-mail  návštěvní kniha plakát Word pochod Okolo Bohdanče

Úvodní strana
cíl Zruč
trasa 16km
trasa 23km
cíl Zbraslavice
trasa 10km
trasa 18km
trasa 27km
cyklotrasy
kronika
vznik pochodu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
10. ročník
11. ročník
12. ročník
13. ročník
14. ročník
15. ročník
16. ročník
17. ročník
18. ročník
fotogalerie
 
Ankety

Zbraslavice
Zruč n. Sáz.
Hodkov
Slavošov
U Mohyly
Bohdaneč
Pertoltice
Ostrov
Čestín
Morány

Hodkov

Brána zámku v Hodkově
brána zámku v Hodkově před opravou
Hodkov má historii spjatou s okolními statky a rody, které je držely. Jako první získali Hodkov, dříve keltskou, pak germánskou osadu páni erbu orlice, rodová větev z Kolowrat, později Kolowratů Zručských z Chřenovic a to jako královskou výsluhu. Byli staviteli původní gotické tvrze i novější gotické tvrze ve středu vsi, dnes v místě zámečku z poloviny 19. století. Současnou podobu zámeček, který je nesourodou směsicí historizujících slohů, získal v letech 1912 až 1913. V roce 1948 byl znárodněn. Začátkem roku 1990 byl v restituci vrácen do soukromého vlastnictví. Předtím v něm býval dětský domov, který je nyní přestěhovaný do Zruče nad Sázavou. Současný majitel zámek opravil.

  Majetek ve druhé polovině 13. stol. držel Léva a Mikuláš Kolowratové z Chřenovic, k nimž se přiženili páni z Pertoltic erbu zlatého šraňku v červeném štítu. Ti vyženili dřevěnou tvrz nad cestou a kapličkou sv. Václava, tvrz však byla po kališnických válkách opuštěna a zbyly po ní v terénu jen pozůstatky. Zboží se tak dále dělilo mezi Kolowraty a budoucí Bohdanecké z Hodkova. Konrad (Kuneš) erbu šraňk (*c.1367+a.1416) z Čihoště na Pertoliticích, Čečelicích, Otrybech, Kunvaldu, Malčínu a Bohdanci se píše i na Hodkově, na tvrzi nad cestou a ještě r. 1392 spoludrží i podací ke kostelu v Otrybech. Ve vsi samé byl velký hospodářský dvorec, u nějž Kolowratové záhy vyzvedli novou gotickou tvrz. Další dva kmetcí dvorce se nalézaly v Prostřední vsi, dva dvorce poplužní a dva kmetcí byly u Olbramovic. Dva dvorce ležely ve Křtěnovicích a dva kmetcí dvorce ve Lhotě Balkově a ke všem těmto dvorům přilehaly vcelku rozlehlé role, lesy, rybníky a louky, zahrady a sady, pochopitelně pak selská obydlí a prý na pět osad, spíše pak samot lesních uhlířů. Dvorce u Olbramovic a snad i v Křtěnovicích spravoval jako svůj díl jiný příbuzný obou rodů, Otto z Olbramovic. Jeden dvůr ve Lhotě a díl dvora ve vsi Hodkov držel Mikuláš ml. Kolowrat z Chřenovic a jeho bratři a bratranci.
Brána zámku.
brána zámku po opravě
O zbytek se porůznu dělili šraňkové z Pertolic na Bohdanci. Kuneš zplodil tři děti, dceru Kateřinu a syny Záviše a Diviše, které se staly po smrti otce nedospělé siroty. Vyvstal tak problém. Manské zboží na Předhradí u Hodkova, hodkovské dvory a dokonce i tvrz, to vše bylo provoláno za královskou odúmrť. Proti tomu se pochopitelně ohradili nejen potomci, ale i příbuzný Otto z Olbramovic i soused a poručník dětí Mikuláš Kolowrat z Chřenovic a začal vleklý spor. Otto se následně urazil a obsadil Předhradí, kde se opevnil a vydržel až do své smrti! Spor zůstal nerozhodnut, protože předně začaly kališnické bouře a hlavně, našel se odkaz, kterým Kuneš odkazoval část svých majetků svému příbuznému, Kuníkovi z Olbramovic, jehož synovec byl Kuneš ml. zvaný Kozel. Tento byl v letech 1406 až 1408 slavným Karlštejnským purkrabím. Kuník z Olbramovic měl zemřít v r. 1473, ale spíše jde o úmrtí rytíře Kuneše zvaného Kozel a právě on po Kuníkovi a Ottovi podědil ono hodkovské Předhradí. To pak ještě dokázal prodat Jiříkovi z Kunštátu. Manželkou Kuníka z Olbramovic byla Eliška ze Žestok a té Kuník roku 1464 připsal z hodkovského majetku 150 k.g.č. Šlo o jistinu dílu jejího věna. Erbem šraňk Adalbert (c.1346+a.1395) ze Zálešan na Hodkově a Bohdanci se k roku 1363 oženil znovu s Kolowratovnou a to z haluze, jež se psala jako prvorozenecká prostě z Kolowrat.
Kaplička u zámku v Hodkově.
kaplička u zámku
Brzký sňatek měl opodstatnění v tom, že jeho manželka byla sestra, nebo dcera Petra Kolowrata na Hodkově, neb již v čase smrti svého tatínka v r. 1379, se Adalbertovi dostalo dílu statků panstvíčka Hodkov. Díky tomu se o Hodkov dělil Adalbert, synovec Kuneš a bratranec Jan ml. Kropáč a bratři Petr Kolowrat z Orlíka a Jan z Kolowrat, když Petr seděl právem na Hodkově již v roce 1375 a Jan od roku 1379. I na Hodkově byli v nájmu svobodní manové a to Vchyna z Hodkova k roku 1348, k roku 1360 Arnošt z Hodkova a k roku 1386 Břeňek z Hodkova. Jmenovaní nepatří do rodů z Kolowrat ani Bohdaneckých držících oprávněně Hodkov. Po roce 1405 se ujal všech majetků původních Pertoltických pánů na Hodkově, tedy mimo dílů Lévy a Miloty Kolowratů z Chřenovic šraněk Roppert, který se jako první začal psát uceleným příjmením a predikátem Bohdanecký z Hodkova a na Čečelicích atd. (*1368+p.1416). Po něm majetek získali jako celek do nedílu jeho synové Jan zvaný Otrybec a Heřman zvaný Otrybec. Po Heřmanovi Otrybci Hodkov podědil jeho syn Heřman mladší a pak jeho synové, Heřman Petr a Heřman Kuneš zvaný Bohatý Bohdanečtí z Hodkova, kteří jej spolu s celým rodným panstvím Bohdanec r. 1525 odprodali. Hodkov již v roce 1384 patřil k plebanii děkanátu ve Štěpanově.

Kostel sv. Václava

Původně se jednalo o románskou rotundu z 13.století. Ve století 17. byla přistavěna loď. Typ rotundy, centrální stavby, je velice vděčným pro celou dobu kultury románské. Prototyp však sahá daleko před toto období. I první význačné sakrální stavby v naší zemi počítaly s centrálním rozpoložením. První chrám v Levém Hradci měl podobu rotundy, kostel v Budči taktéž vycházel z této půdorysné dispozice a nezapomeňme na první podobu pražského svatovítského chrámu - i to byla rotunda, a ne ledajaká.
  Hodkovský kostel tedy s odstupem času napodobuje stavební podobu těchto svých vznešených předchůdců a takto se hlásí k jejich odkazu.

Pro zajímavost si můžete přečíst přepis rukopisu ze začátku 20. století:

Pam. arch. r. III. 1873 pag. 683-684 Hodkov
  Nedaleko Hodkova stojí na svahu návrší, od severu k jihu se sklánějícím, osamělý kostelíček, zasvěcený sv. Václavu, pocházející z první doby 14. stol. Ač několikerou opravou na původní podobě dosti změněno bylo, jest malá ta budova z přechodní doby, kde se tvary románského a gotického slohu střídají, pro studium podobných menších staveb kostelních dosti zajímavá.
  Kostelíček
Kostelík u Hodkova.
kostelík u Hodkova
skládá se z okrouhlé apsidy a lodi čtverhranné. Apsis má průměr 15', hloubky 12', počítajíc od oblouku dělícího presbytéř od lodi; sklenuta obloukem v hladkou kupli mající plochu čtvrt koule, k níž se pojí klenutí válcovité. Okna zachovala dosud původní podobu. Na východní straně uprostřed apsidy jest okénko uzounké na obě strany zdi , jak dovnitř tak i na omeť; rovnou špaletou otevřené, svrchu okrouhlé, způsobu dokonale románského. Souměrně po obou stranách jsou okna značně vyšší ve světlosti aspoň dvakrát větší, jejichž svrchní čásť vychází v oblouk gotický velmi přiostřený. Ostění těchto dvou oken, jakož i hladká pažba špalet, též na obě strany stejně otevřených, jest z otesaného kamene velmi přesně provedeno. Na stavbě není nejmenší stopy, která by svědčila, že ostění bylo zasazeno později;naopak třeba míti za to, že celá pažba z kamení tesaného současně při zdění apsidy zasazena byla. Okno na pravé straně jest přilepenou sakristií zastaveno. V pilířích meziokní nalézají se dva malé výklenky skoro čtvercové; levému jest na okrasu rámec z pouhého oblounu, z něhož vychází nepoměrně velký kříž způsobu maltézského.
  Mensa původně zděná, pro docílení větší prostory postoupila místa svého dřevěnému truhlíku. Oltář na počátku stol. 19. odkudsi sem přinesený nemá žádné ceny,- ano jest ošklivý. Nyní jest nový oltář slohu gotického r. 1905 postavený p. Novákem z Hory Kutné.
Terénní úpravy které zbyly po původní tvrzi.
terénní úpravy původní hodkovské tvrze 50m nad kostelem

  Aby bylo více světla v lodi, rozšířena byla původní nízká gotická okna blíže apsidy a přetvořena v okna čtverhranná. Loď není klenutá, jakž při menších kostelích té doby bývá. Na pravé straně- jižní- býval vchod prvotní a dosud se zachoval jeho portálek. Jest rozměru skrovného, ale velmi krásný, článkovaný a dosti zachovalý oblouku převýšeného s obrubou poměrně širokou. Z kamenné křtitelnice zbyl svršek.
  Kdo a kdy kostelíček tento založil není známo. R.1384 připomíná se plebánií v dekanátu Štěpánovském. Asi 150 kroků výše as na prostřed svahu návrší ve sklonu východním jest dosti hluboký asi 8° široký příkop, zavírající kruhem prostor asi 20° v průměru. Praví se, že tu stávala tvrz která na počátku 15. stol. byla již pustá, po zdech není památky, snad tu býval dřevěnný srub. Kunášek z Hodkova byl l. 1392 pánem podacím kostela Otrybského. Slovutný Heřman Otrubec z Hodkova koupil dne 29. března 1492 od Haška z Rochova dvůr svobodný Kuníkovský v Pertolticích za 10 kop gr.č. Jan Bušek z Hodkova byl l.1492 a 1493 purkrabí na Pardubicích. Kuneč Bohdanecký l. 1536 hejtman kraje Čáslavského psal se z Hodkova a na Žlebích.

Sv. Václav

Patron: český
Atributy: kopí s praporem, meč, štít se svatováclavskou orlicí

*kolem roku 905
+929 nebo 935 Stará Boleslav

Svatý Václav se narodil kolem roku 905 jako starší
Svatý Václav  - vitráž ve Zruči nad Sázavou.
sv. Václav
syn vévody Vratislava. O jeho výchovu se pečlivě starala jeho babička svatá Ludmila, která za něho v době jeho nedospělosti vládla; vedla ho ke zbožnosti a spravedlnosti, jež mu pak získaly velkou oblibu mezi chudými a utlačenými. Jako vévoda Čech se snažil o kulturní i náboženské povznesení své země a chtěje uskutečnit toto dílo, přimkl se k západnímu kulturnímu společenství. Spoléhal víc na podporu církve Germánie, hlavně Řezna, než na slovanské misionáře, dědice svatého Cyrila a Metoděje. Tato těsná spolupráce s církví, přísnost k neukázněné, vnitřně ještě pohanské šlechtě a nakonec i to, že musel přijmout závislost na králi Jindřichu I. Ptáčníkovi, vyvolaly opozici v čele s jeho mladším bratrem Boleslavem, toužícím po vládě. Na jeho popud byl nakonec sv. Václav zabit. Spíš než o mučednictví lze mluvit o politické vraždě, ale v Českém národě zůstal zářivý zjev mladého šlechetného knížete navždy spjat s jeho křesťanskou láskou k lidu. Za národního patrona byl svatý Václav, "dědic české země", uznáván od 11. století.